สเปกตรัม
(Spectrum)

      พลังงานของรังสีคอสมิก นิยมวัดในหน่วยของ อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) โดยส่วนใหญ่จะมีพลังงานอยู่ที่ 108-1010 อิเล็กตรอนโวลต์ แต่สำหรับรังสีคอสมิกที่มาจากกาแลกซี (Galactic cosmic rays) สามารถมีพลังงานสูงสุดได้ถึง 1020 อิเล็กตรอนโวลต์ จากผลการตรวจวัดพบว่า กราฟของจำนวนอนุภาคต่อหน่วยพื้นที่ต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยของมุมตันต่อหน่วยพลังงาน (Flux: m-2s-1sr-1GeV-1) กับระดับพลังงานในช่วงต่างๆ เป็นความสัมพันธ์แบบลอการิทึม (logarithm) คือเส้นกราฟที่ได้แสดงว่าจำนวนรังสีคอสมิกแปรผันกับพลังงานที่ยกกำลังด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่ง หรือ I ~ Ep โดยเรียกค่าคงที่ p ว่า spectral index ซึ่งเป็นค่าความชันของกราฟ ในกรณีนี้พบว่าในช่วงที่พลังงานสูงขึ้นจำนวนอนุภาคจะลดลง ดังนั้นค่า spectral index จึงมีค่าเป็นลบ และเมื่อหาค่าเฉลี่ยของความชันในแต่ละช่วงเวลาก็จะได้ค่า spectral index ที่แน่นอน หรือมีความผิดพลาดน้อยมากเนื่องจากกราฟมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันค่อนข้างน้อย

เอกสารอ้างอิง

- http://www.thaispaceweather.com/

จัดทำโดย : แผนกภูมิอากาศ กขอ.คปอ.