ผลกระทบชั่วคราวโดยดวงอาทิตย์
(Transient Solar Effects)

      ช่วงเวลาปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2550) คือ ช่วงที่ดวงอาทิตย์มีจำนวนจุดมืดลดลง จึงไม่มีการประทุที่รุนแรงเกิดขึ้นบ่อยนักในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวัฏจักร 11 ปีของดวงอาทิตย์ แต่ก็ยังสามารถตรวจพบความเข้มของปริมาณรังสีคอสมิกที่มายังโลกได้มากมายเช่นเดิม เนื่องมาจากยังคงมีผลจากวัฏจักรก่อนหน้านั้นอยู่ ปรากฏการณ์นี้ถูกอธิบายบนงานวิจัยหลายชิ้น เช่น การศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของรังสีคอสมิกในวัฏจักรของดวงอาทิตย์ที่ต่อเนื่องกันทั่วทั้งฮีลิโอสเฟียร์ การพัฒนาแบบจำลอง Modulation ในระยะยาว และปรับปรุงโปรแกรมการจำลองให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น หรือความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของรังสีคอสมิก และขนาดของสนามแม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์ เป็นต้น การศึกษาการกระจายตัวออกไปหรือการลดลงของรังสีคอสมิกที่ตรวจวัดได้บนโลก (Cosmic Rays-Background relation) เพื่อสร้างแบบจำลองหาค่าคงตัวของการกระจายตัวดังกล่าวพบว่ามีความสัมพันธ์กับขนาดของสนามแม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์แบบแปรผกผัน ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกรบกวนอย่างชั่วคราวโดยรังสีคอสมิกที่มาจากดวงอาทิตย์และคลื่นกระแทก หรือเหตุการณ์ที่เรียกว่าForbush decrease และยังสัมพันธ์กับวัฏจักร 11 ปีของดวงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่านั้นคือการที่จะอธิบายว่าทำไมต้องมีวัฏจักรทุก 11 ปี

เอกสารอ้างอิง

- http://www.thaispaceweather.com/

จัดทำโดย : แผนกภูมิอากาศ กขอ.คปอ.