นาวาอากาศโท ภิญโญ อ่อนศรี
หัวหน้าแผนกตรวจอากาศ กขอ.คปอ.

-
รองหัวหน้าแผนกตรวจอากาศ กขอ.คปอ.

ฝ่ายตรวจอากาศ

 

ฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ

 
เรืออากาศตรี ยุทธภูมิ บรรเทากุล
นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
  เรืออากาศโท ณัฏฐ์นนท์ เจิมมงคล
นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ ผตอ.กขอ.คปอ.
 
เรืออากาศโท อิทธิพล บุระมาศ
นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
  เรืออากาศโท ณรงค์ ปาระชาติ
นายทหารข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
     
   

 

 
พันจ่าอากาศเอก อิศรา เนตรเหมือนทิพย์
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศอาวุโส ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
  พันจ่าอากาศเอก อาทร เลอเลิศ
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ ผตอ.กขอ.คปอ.
 
พันจ่าอากาศเอก จักรพันธ์ อยู่จันทร์
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
 

พันจ่าอากาศเอก เตชะสิทธิ์ ขำเอนก
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ ผตอ.กขอ.คปอ.

 
พันจ่าอากาศเอก เอกชัย แก้วสร้อย
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
 

 

   
พันจ่าอากาศเอก อภิชาติ ไชยวงศ์
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
   

 

 
-
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
  พันจ่าอากาศโท สดใส สุริยสาร
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ ผตอ.กขอ.คปอ.

 

 
จ่าอากาศเอก พชร สุภาพจน์
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
  จ่าอากาศเอก บุญญา โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ ผตอ.กขอ.คปอ.

 

 
จ่าอากาศเอก กิตติชัย บุญจันทร์
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
  จ่าอากาศเอก พีระพัฒน์ โรจนพันธุ์
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ ผตอ.กขอ.คปอ.

 

 
จ่าอากาศเอก ณัฐพล ธรรมสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.
  จ่าอากาศเอก ไพบูรณ์ กันแย้ม
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ ผตอ.กขอ.คปอ.

 

   
จ่าอากาศเอก นราวิชญ์  เจตนเสน
เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ ฝ่ายตรวจอากาศ ผตอ.กขอ.คปอ.