.

ศูนย์บริการข่าวอากาศ กขอ.คปอ.

 

 

   ภารกิจ มีหน้าที่ รับ-ส่งข้อมูลข่าวอากาศ ผลิตแผนที่อากาศและแผนภูมิอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศระยะสั้น
บริการข่าวอากาศ แจ้งเตือนสภาพอากาศ และ ดำเนินกรรมวิธีสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ มีผู้บังคับศูนย์บริการข่าวอากาศเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

          การจัดส่วนราชการ

 

กระบวนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ

กระบวนงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ

๑.

การดำเนินกรรมวิธีสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ

ฝ่ายสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ

๒.

การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน

แผนกบริการข่าวอากาศ

๓.

การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน

แผนกบริการข่าวอากาศ

๔.

การแจ้งเตือนสภาพอากาศ

แผนกบริการข่าวอากาศ

๕.

การบรรยายสรุปข่าวอากาศเพื่อการบิน

แผนกบริการข่าวอากาศ

๖.

การแสดงข้อมูลข่าวอากาศในระบบ CCIS (Combat and  Command Information System) ของ ศยอ.ศปก.ทอ.

แผนกบริการข่าวอากาศ

 

 


 กองข่าวอากาศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ