.

แผนกเครื่องมือตรวจอากาศ

 

 

แผนกเครื่องมือตรวจอากาศ

   ภารกิจ   มีหน้าที่  เก็บรักษา แจกจ่าย ติดตั้ง ทดสอบ ปรับเทียบมาตรฐาน และซ่อมบำรุงเครื่องมือ
ตรวจอากาศ
  มีหัวหน้าแผนกเครื่องมือตรวจอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

          การจัดส่วนราชการ

 

กระบวนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ

กระบวนงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ

๑.

การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศ

ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง

๒.

การตรวจสอบและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ

ฝ่ายปรับมาตรฐาน

๓.

การแจ้งความต้องการ เบิก รับ แจกจ่าย เก็บรักษา และส่งคืนพัสดุ

หมวดพัสดุ

 

 
 
 


 กองข่าวอากาศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ