.

ฝ่ายธุรการ กขอ.คปอ.

 

 

   ภารกิจ มีหน้าที่ ดำเนินงานด้านสารบรรณ กำลังพล และพัสดุประจำหน่วย มีหัวหน้าฝ่ายธุรการเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๒ การจัดส่วนราชการ ไม่มีหน่วยขึ้นตรง
๑.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ (ใช้แนวทางที่กรมสารบรรณทหารอากาศกำหนด)
 

 

 


 กองข่าวอากาศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ