การประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้งที่ 4 / 65  

วาระการประชุม

Type

Download

 

 

 

วาระการประชุม PPT Download
ข้อแนะนำการตรวจอากาศ (ผตอ.ฯ) PPT Download
QC TAF MAY / , JUN 2022(ผภอ.ฯ) PPT Download
ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพอากาศประเทศไทย
ประจำเดือน มิ.ย. – ก.ค.65 (ศขอ.ฯ)
PPT Download
สภาพอากาศประเทศไทย เดือน ส.ค. - ก.ย.๖๕ (ผภอ.ฯ) PPT Download
ข้อสังเกตสภาพอากาศแปรปรวน (ผภอ.ฯ) PPT Download
รายงานสถานภาพเครื่องมือตรวจอากาศ และผลการปฏิบัติงาน (ผคอ.ฯ) PPT Download
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) PPT Download
การบริหารความเสี่ยง(Risk Management : RM) PPT Download